Artonio, Thomas Wharton, 1st Marquess of Wharton PC (August 1648 April 12, 1715), .