Novels:Dutch Pornography

From Marteau

Contents


Introduction

Bibliography


1679

 1. De Leidsche straat-schender
  De Leidsche straat-schender, of de roekelooze student: behelzende de lichtmisserien, boeve-stukken, die de studenten gewoon zijn aan te regten. Derde druk. Amsterdam.
  Nl-0-00001

 2. Het kind van weelde
  Het kind van weelde, of de Haagsche lichtmis. Waar in de voornaamste bedriegeryen, die hedendaags in de waereld in swang gaan, na het leven vertoont worden. Tweede druk. Den Haag: Lambert Paulusz. Bol, 1679.
  Nl-1679-0001

1680

 1. D'Openhertige juffrouw
  D'Openhertige juffrouw, of d'ontdekte geveinsdheid. Mutato nomine de te fabula narratur. Leiden: Francois Vrouwaard, 1680.
  Nl-1680-0001

1681

 1. De twee vermaarde fortuyns kinderen
  De twee vermaarde fortuyns kinderen ofte het wonderlyk leeven, en zeldsame bedryven van jonker Michiel vander Moesel, Heere van Toornvliet, &c. en van Niclaes de Molembais Colonel over een regiment voetknechten ten dienste deser Landen &c. Delft, Jochem de Wilde, In het bysonder fortuyn, Anno 1681.
  Nl-1681-0001

 2. T'Amsterdamsch hoerdom
  T'Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar sich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygeloovigheden, en in 't algemeen alles, 't geen by deeze juffers in gebruik is. Amsterdam, Elias Jogchemse van Rijn, 1681.
  Nl-1682-0001

1684

 1. Jan Stront
  De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedargen [!] aen het kackhuys, 1684.
  Nl-1684-0001

1685

 1. Hedendaagse Labourlotten
  Het koddig en voddig leven der hedendaagsche Labourlotten. Vertoonende hun afkomst, schelmstukken, en guite-potsen, die zy over al, en inzonderheid t'Amsterdam bedreeven hebben. By een gezamelt en gedrukt voor de nieuwsgierige lezers.
  Nl-0-00002

1696

 1. Hedendaagse zalet-juffers
  Het leven en bedryf van de hedendaagse Haagse en Amsterdamse zalet-juffers. Vertonende, in veelderhande geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen; snoode besigheden, ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en verfoeyelijke doortrapte bedryven. Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1696.
  Nl-1696-0001

1697

 1. Reukeloose pachters
  Eenige vermakelyke, doch waarachtige historien, synde het leeven van verscheide reukeloose pachters, borgers, medestanders, collecteurs en verklikkers &c. Hier in Neederland voorgevallen. En door een van haar consoorten seer net by malkander t'samen gebraght door eygen ervaringe. Franiker: voor de auteur, Jan Defensiu, 1697.
  Nl-1697-0001

1700

 1. Schermschool
  Schermschool der huislieden, of het koddige leven der boeren. Rotterdam, Pieter de Mooy, 1700.
  Nl-1700-0001

Literature
The Novel in Europe, 1650-1749